โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ (Robotic Operator) ระยะที่ 3

รศ.ดร.ปัญญา มินยง  ผ

Read more

โครงการ “การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Higher Education

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more