พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

พิธีปิดการตรวจประเมิ

Read more

รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 01 พ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ปร

Read more

การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”

การติดตามประเมินผลตั

Read more