ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (ESTA 2017) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more