การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

การประชุมเตรียมงานพิ

Read more

ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ผศ.ดร.สุทธิพร  บุญส่

Read more

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐีย

Read more

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ต้อนรับผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพื่อหารือเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more