พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี  ณ ลานพระบรมรูป ร.๕ มทร.ธัญบุรี