โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่  31  กรกฎาคม  2555  ณ  วัดรังสิต ต.หลักหก  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  เพื่อเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป  และสร้างการมีส่วนร่วมของคณาจารย์  นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมมีการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ผลการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาการผลิตพืช   และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร