คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาช่างดอกไม้)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาช่างดอกไม้) ระหว่างวันที่ 3 – 8 เมษายน 2555 ณ อาคาร 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี