คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Outlook

จัดอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Outlook ในการส่งหนังสือ แจ้ง เวียนในคณะฯ กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยวิทยากร ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และอาจารย์ประภาส ทองรัก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC 1813  ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี