ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้กับ นักศึกษา และ บุคลากร ประจำคณะฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี โดยช่วงเช้า ฟังการบรรยายธรรม “เรื่องจริยธรรมกับการใช้ชีวิตในการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข” ช่วงบ่าย ฟังการบรรยาย เรื่อง “การดำรงชีวิตโดยปราศจากยาเสพติด”