ลงนามจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย” กับ นายวิรัช  คันศร  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี