ต้อนรับผู้บริหารจาก International Exchange and Cooperation, Education Department of Sichuan Province

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International Exchange and Cooperation, Education Department of  Sichuan Province เพื่อเยี่ยมชม และขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี