พิธีเปิดโครงการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงสู่ชุมชน

ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงสู่ชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชานาฏประดิษฐ์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างสรรค์ เผยแพร่ในรูปแบบการแสดงและเอกสารงานวิจัยสร้างสรรค์  วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี