พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยมี นายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดี  เป็นสักขีพยานในการลงนาม  วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี