คณะอาจารย์ชมรมอาจารย์เกษียณมหาวิทยาลัยราชภัฎ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 38 ท่าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555