ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ พลอากาศโทเดชิศร์  เจริญวงศ์  ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย การอบรม การฝึกงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศษสตร์สุขภาพ การพยาบาล บริหารธุรกิจ วิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสาขาที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  15 ตุลาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี