ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ ศ.คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกัน  โดยการลงนามเป็นในรูปแบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  6 สิงหาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี