รับมอบครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับมอบครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า จากคุณฉัตรชัย  สมิตกาญจน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด เพื่อส่งมอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์  นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 มทร.ธัญบุรี  29 เมษายน 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี