นิทรรศการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดนิทรรศการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ โดยมี รศ.ดร.สมพร  ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวรายงาน  ณ ไอทีสแควร์ หลักสี่

สถานที่: ณ ไอทีสแควร์ หลักสี่

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี