ประชุมชี้แจง และลงนามสัญญารับทุน งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในการประชุมชี้แจง และลงนามสัญญารับทุน งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ  2563  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี