การประชุมจัดทำแผนเฉพาะด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมจัดทำแผนเฉพาะด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่: ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี