พิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม

นายพินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ และผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์  หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี