ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คณาจารย์และบุคลากร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง “สวนธงไชย-ไร่ทักสม”จ.นครนายก  และฝึกปฏิบัติ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในคณะนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน