โครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” ระยะที่ 3

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” ระยะที่ 3 เพื่อนำแผนพัฒนารายบุคคลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องนลินวิทย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องนลินวิทย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี