โครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” รุ่นที่ 1

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” รุ่นที่ 1 เพื่อนำแผนพัฒนารายบุคคลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องนลินวิทย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องนลินวิทย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี