โครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนหลักหก

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพสัตว์  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับเทศบาลตำบลหลักหก  จังหวัดปทุมธานี  จัดโครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันควบคุมโรค    โดยให้บริการฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดให้กับสนุขและแมวจรจัด  ระหว่างวันที่  21 – 30 พฤษภาคม 2555   ณ  พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหลักหก