ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Cheng Kung University

ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Cheng Kung University

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวันและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 มทร.ธัญบุรี