ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทโปรดักติวิตี้ แอสโซซี เอทส์ จำกัด และ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ ในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ในวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี