โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนดนตรี-นาฏศิลป์

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนดนตรี-นาฏศิลป์

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนดนตรี-นาฏศิลป์ กับศิลปินนานาชาติของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์