รางวัลพี่เลี้ยงโรงเรียน 2561

รางวัลพี่เลี้ยงโรงเรียน 2561

ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโล่รางวัล “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพี่เลี้ยงโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปี ๒๕๖๑ ” มอบแก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี