มอบรางวัลรูปแบบการสอน

มอบรางวัลรูปแบบการสอน

ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มอบเงินรางวัลแก่อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น ๗ ราย โดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร