ร่วมมือฟิลิปปินส์

ร่วมมือฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Dr.Godelyn G. Hisole ผู้บริหารจาก Iloilo State College of Fisheries ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี