การแลกเปลี่ยนข้อมูล Dassault Systems Technology

การแลกเปลี่ยนข้อมูล Dassault Systems Technology

ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับรอง Mr.Eric Chow ผู้บริหารจาก Dassault Systems ประเทศฝรั่งเศส ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Dassault Systems Technology ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๓ มทร.ธัญบุรี