ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมโพสพาญชลี

ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมโพสพาญชลี

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังหอศิลป์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมโพสพาญชลี : คุณพระแม่โพศรีเทวนารีแห่งนาข้าว โดยมี รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ดำเนินโครงการและถ่ายทอดแรงบันดาลใจด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ