เปิดงาน “RMUTT Innovative University : Digital Workforce”

เปิดงาน “RMUTT Innovative University : Digital Workforce”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน “RMUTT Innovative University : Digital Workforce” และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร และนักศึกษา ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี