วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมมือหน่วยงานภาคี 12 บริษัท วันที่ 30 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมมือหน่วยงานภาคี 12 บริษัท วันที่ 30 ตุลาคม 2561

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 บริษัท เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี