ภาพบรรยากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Appropriate New Technologies for Thailand, based on Finnish Experiences” วันที่ 17 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Appropriate New Technologies for Thailand, based on Finnish Experiences” วันที่ 17 มกราคม 2561

Dr. Esko Juntunen จาก University of Eastern Finland ประเทศฟินแลนด์ / ร่วมหารือทางวิชาการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Appropriate New Technologies for Thailand, based on Finnish Experiences” ณ ห้องอบรม Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี