บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” จาก Meijo University เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560

Mr.Jurai Hirata จาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้อง Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี