รายการ Lighting Talk ช่อง 3 ถ่ายทำสัมภาษณ์ เรื่อง “สาวม้ง สู้ชีวิต” นักศึกษาต้นแบบ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560

รายการ Lighting Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  ช่อง 3 ถ่ายทำสัมภาษณ์ น.ส.ธมลวรรณ แซ่ว่าง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง “สาวม้ง สู้ชีวิต” นักศึกษาต้นแบบ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เรียนได้เกรด 4.00 เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2560 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี