ให้การต้อนรับ H.E. Pit Chamnan ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ H.E. Pit Chamnan พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Ministry of Education, Youth and Spot ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ ห้อง Professional Development Training Canter ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี