ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ผศ.ดร.สุทธิพร  บุญส่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  รับรางวัลระดับดีมาก จากโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จากการเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ  และโรงเรียนวัดเพิ่มทาน (ประยงคุ์ประชานุสรณ์) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 43 ภาพ
จำนวน 43 ภาพ