การแสดงแฟชั่นโชว์จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ผศ.อริยา  สุอังคะวาทิน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ณ หอศิลป์ ศิลปกรรม  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 47 ภาพ