RMUTT Presenter ปี 2560 – เครื่องแบบนักศึกษา (RMUTT Student Uniform)

RMUTT Presenter ปี 2560 – เครื่องแบบนักศึกษา (RMUTT Student Uniform)

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 96 ภาพ