RMUTT Presenter ปี 2560 – ศูนย์บริการนักศึกษา (Student Service)

RMUTT Presenter ปี 2560 – ศูนย์บริการนักศึกษา (Student Service)

สถานที่: อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 74 ภาพ