RMUTT Presenter ปี 2560 – ห้องสมุด (Library)

RMUTT Presenter ปี 2560 – ห้องสมุด (Library)

สถานที่: ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 325 ภาพ