RMUTT Presenter ปี 2560 – หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญบุรี (Hall of Fame)

RMUTT Presenter ปี 2560 – หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญบุรี (Hall of Fame)

สถานที่: หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญบุรี (Hall of Fame RMUTT)

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 125 ภาพ