RMUTT Presenter ปี 2560 – อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (Central Building)

RMUTT Presenter ปี 2560

สถานที่: อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ หรือ รป. 13 ชั้น (Central Building)

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 60 ภาพ