พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 (วันราชมงคล)

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี