การลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรากแก้ว โดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิสกุล ประธานมูลนิธิรากแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี และสถาบันการศึกษาอีก 7 แห่ง  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนักศึกษา  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 กันยายน 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรีฃ