การนำเสนอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

นักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action นำต้นแบบบรรจุภัณฑ์  โลโก้ นำเสนอต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน บ้านบุ่งเข้ จ.นครนายก ก่อนนำคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสิ้นค้าของชุมชนต่อไป

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี