เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action เพื่อให้นักศึกษา เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมให้แก่ชุมชน ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการคิดร่วมกับชุมชน  เป็นการสร้างเครือข่ายอันดีต่อมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี